Informácie o spracúvaní osobných údajov a podmienky ich spracúvania

Vaše osobné údaje budú spracúvané našou spoločnosťou St. Andrews Academy, s.r.o., so sídlom Staré Grunty 264, 841 04 Bratislava – mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika, IČO: 44 611 919. Kontaktovať nás môžete prostredníctvom týchto spôsobov:

 • telefonicky: +421 910 262 768
 • emailom: info@standrews.sk
 • poštou: St. Andrews Academy s.r.o., Staré Grunty 264, Bratislava 841 04

 

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (ďalej len „GDPR”), ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov. Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás dôležitá. Touto cestou by sme Vám chceli poskytnúť základné informácie o type a rozsahu osobných údajov, ktoré spracúvame, o účeloch ich spracovania, použití, Vašich právach a o spôsobe, akým ich chránime.

K ochrane Vašich osobných údajov pristupujeme s rešpektom a zodpovedne. Odporúčame Vám, aby ste si dôkladne prečítali tieto informácie a oboznámili sa tak so všetkými svojimi právami predtým, ako vstúpite do zmluvného vzťahu s našou spoločnosťou. Vstupom do zmluvného vzťahu s našou spoločnosťou alebo poskytnutím niektorých svojich osobných údajov vyjadrujete, že rozumiete, akým spôsobom sú spracúvané Vaše osobné údaje v zmysle tu uvedených informácií.

 

Vaše osobné údaje budeme spracúvať na nasledovné účely:

 

 • realizácia akreditovaného vzdelávania;
 • vedenie evidencie vyplývajúcej z akreditovaného vzdelávania;
 • realizácia neakreditovaného vzdelávania;
 • vedenie evidencie vyplývajúcej z neakreditovaného vzdelávania;
 • realizácia osobných kurzov;
 • vedenie evidencie vyplývajúcej z osobných kurzov;
 • marketing;
 • vedenie účtovníctva;
 • evidencia došlej a vyšlej pošty;
 • archivácia dokumentov.

 

 

Ad (i) Realizácia akreditovaného vzdelávania

 

Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je plnenie povinnosti vyplývajúcej nám zo zmluvy uzavretej s Vami.

 

V praxi to znamená, že pokiaľ si želáte objednať konkrétny online kurz prostredníctvom našej webovej stránky, je potrebné, aby ste sa na našej webovej stránke najskôr zaregistrovali a tým vstúpili do zmluvného vzťahu s našou spoločnosťou. V takom prípade si ako náš zákazník vytvoríte na webovej stránke používateľské konto, prostredníctvom ktorého po prihlásení vykonávate jednotlivé objednávky online kurzov. Z uvedeného dôvodu je na vytvorenie a spravovanie Vášho používateľského konta a následne na poskytovanie našich služieb súvisiacich so zabezpečovaním online kurzov nevyhnutne potrebné spracúvať príslušné osobné údaje s tým súvisiace. Ide o Vaše meno, priezvisko, heslo, bydlisko, korešpondenčnú adresu, dátum narodenia, miesto narodenia a e-mailovú adresu, ktoré využívame na to, aby sme Vám mohli vytvoriť používateľské konto, vedeli s Vami komunikovať, poskytovať Vám naše služby, prípadne si uplatňovať právne nároky zo zmluvného vzťahu a tiež Vám doručiť v prípade Vašej požiadavky certifikát o absolvovaní konkrétneho online kurzu v listinnej forme.

 

Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou. Bez ich poskytnutia si voči Vám nebudeme môcť plniť naše zmluvné povinnosti.

 

Vaše osobné údaje budú poskytnuté nasledovným príjemcom:

 • poskytovateľ serverového úložiska;
 • poskytovateľ IT servisu;
 • príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR (tomuto úradu sú Vaše osobné údaje poskytnuté len za predpokladu, že ste požiadali o preplatenie nákladov na vzdelávanie prostredníctvom programu RE-PAS)

 

Vaše osobné údaje budeme spracúvať a uchovávať po dobu prípravy a realizácie vzdelávania.

 

 

Ad (ii) Vedenie evidencie vyplývajúcej z akreditovaného vzdelávania

 

Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je plnenie našej zákonnej povinnosti.

 

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Bez ich poskytnutia si voči Vám nebudeme môcť plniť naše zákonné povinnosti.

 

Vaše osobné údaje budú poskytnuté nasledovným príjemcom:

 • poskytovateľ serverového úložiska;
 • poskytovateľ IT servisu.

 

Vaše osobné údaje budeme spracúvať a uchovávať po dobu stanovenú v zmysle zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní.

 

 

Ad (iii) Realizácia neakreditovaného vzdelávania

 

Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je plnenie povinnosti vyplývajúcej nám zo zmluvy uzavretej s Vami.

 

V praxi to znamená, že pokiaľ si želáte objednať konkrétny online kurz prostredníctvom našej webovej stránky, je potrebné, aby ste sa na našej webovej stránke najskôr zaregistrovali a tým vstúpili do zmluvného vzťahu s našou spoločnosťou. V takom prípade si ako náš zákazník vytvoríte na webovej stránke používateľské konto, prostredníctvom ktorého po prihlásení vykonávate jednotlivé objednávky online kurzov. Z uvedeného dôvodu je na vytvorenie a spravovanie Vášho používateľského konta a následne na poskytovanie našich služieb súvisiacich so zabezpečovaním online kurzov nevyhnutne potrebné spracúvať príslušné osobné údaje s tým súvisiace. Ide o Vaše meno, priezvisko, heslo, bydlisko, korešpondenčnú adresu, dátum narodenia, miesto narodenia a e-mailovú adresu, ktoré využívame na to, aby sme Vám mohli vytvoriť používateľské konto, vedeli s Vami komunikovať, poskytovať Vám naše služby, prípadne si uplatňovať právne nároky zo zmluvného vzťahu a tiež Vám doručiť v prípade Vašej požiadavky certifikát o absolvovaní konkrétneho online kurzu v listinnej forme.

 

Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou. Bez ich poskytnutia si voči Vám nebudeme môcť plniť naše zmluvné povinnosti.

 

Vaše osobné údaje budú poskytnuté nasledovným príjemcom:

 • poskytovateľ serverového úložiska;
 • poskytovateľ IT servisu;
 • príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR (tomuto úradu sú Vaše osobné údaje poskytnuté len za predpokladu, že ste požiadali o preplatenie nákladov na vzdelávanie prostredníctvom programu RE-PAS).

 

Vaše osobné údaje budeme spracúvať a uchovávať po dobu prípravy a realizácie vzdelávania.

 

Ad (iv) Vedenie evidencie vyplývajúcej z neakreditovaného vzdelávania

Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je plnenie povinnosti vyplývajúcej nám zo zmluvy uzavretej s Vami. Dovoľujeme si Vás informovať, že tento účel spracúvania osobných údajov je priamo odvodený od tretieho účelu spracúvania osobných údajov (realizácia neakreditovaného vzdelávania).

 

Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou. Bez ich poskytnutia si voči Vám nebudeme môcť plniť naše zmluvné povinnosti.

 

Vaše osobné údaje budú poskytnuté nasledovným príjemcom:

 • poskytovateľ serverového úložiska;
 • poskytovateľ IT servisu.

 

Vaše osobné údaje budeme spracúvať a uchovávať po dobu 10 rokov po skončení zmluvného vzťahu.

Ad (v) Realizácia osobných kurzov

Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je plnenie povinnosti vyplývajúcej nám zo zmluvy uzavretej s Vami.

 

V praxi to znamená, že pokiaľ si želáte objednať konkrétny online kurz prostredníctvom našej webovej stránky, je potrebné, aby ste sa na našej webovej stránke najskôr zaregistrovali a tým vstúpili do zmluvného vzťahu s našou spoločnosťou. V takom prípade si ako náš zákazník vytvoríte na webovej stránke používateľské konto, prostredníctvom ktorého po prihlásení vykonávate jednotlivé objednávky online kurzov. Z uvedeného dôvodu je na vytvorenie a spravovanie Vášho používateľského konta a následne na poskytovanie našich služieb súvisiacich so zabezpečovaním online kurzov nevyhnutne potrebné spracúvať príslušné osobné údaje s tým súvisiace. Ide o Vaše meno, priezvisko, heslo, bydlisko, korešpondenčnú adresu, dátum narodenia, miesto narodenia a e-mailovú adresu, ktoré využívame na to, aby sme Vám mohli vytvoriť používateľské konto, vedeli s Vami komunikovať, poskytovať Vám naše služby, prípadne si uplatňovať právne nároky zo zmluvného vzťahu a tiež Vám doručiť v prípade Vašej požiadavky certifikát o absolvovaní konkrétneho online kurzu v listinnej forme.

 

Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou. Bez ich poskytnutia si voči Vám nebudeme môcť plniť naše zmluvné povinnosti.

 

Vaše osobné údaje budú poskytnuté nasledovným príjemcom:

 • poskytovateľ serverového úložiska;
 • poskytovateľ IT servisu;
 • príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR (tomuto úradu sú Vaše osobné údaje poskytnuté len za predpokladu, že ste požiadali o preplatenie nákladov na vzdelávanie prostredníctvom programu RE-PAS).

 

Vaše osobné údaje budeme spracúvať a uchovávať po dobu prípravy a realizácie vzdelávania.

 

 

Ad (vi) Vedenie evidencie vyplývajúcej z osobných kurzov

 

Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je plnenie povinnosti vyplývajúcej nám zo zmluvy uzavretej s Vami. Dovoľujeme si Vás informovať, že tento účel spracúvania osobných údajov je priamo odvodený od piateho účelu spracúvania osobných údajov (realizácia osobných kurzov).

 

Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou. Bez ich poskytnutia si voči Vám nebudeme môcť plniť naše zmluvné povinnosti.

 

Vaše osobné údaje budú poskytnuté nasledovným príjemcom:

 • poskytovateľ serverového úložiska;
 • poskytovateľ IT servisu.

 

Vaše osobné údaje budeme spracúvať a uchovávať po dobu 10 rokov po skončení zmluvného vzťahu.

 

 

Ad (vii) Marketing

 

Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je oprávnený záujem, ktorý sledujeme. Náš oprávnený záujem, ktorým odôvodňujeme spracúvanie Vašich osobných údajov, spočíva v záujme propagácie našej spoločnosti a našich služieb poskytovaných prostredníctvom webovej stránky medzi jeho používateľmi, ktorí sú našimi zákazníkmi, lebo dôvodne predpokladáme, že Vás naše novinky poskytované Vám prostredníctvom zasielania newslettera zaujímajú. Z odoberania newslettera sa môžete odhlásiť prostredníctvom odhlasovacieho odkazu v každej zaslanej emailovej správe.

 

Vaše osobné údaje budú poskytnuté nasledovným príjemcom:

 • Google LLC, so sídlom na adrese 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené štáty americké;
 • Facebook Inc., so sídlom 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, Spojené štáty americké;
 • The Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp, so sídlom na adrese 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308, Spojené štáty americké.

 

Vaše osobné údaje budeme spracúvať a uchovávať po dobu trvania zmluvného vzťahu a 5 rokov po jeho skončení.

 

 

Ad (viii) Vedenie účtovníctva

 

Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je plnenie našej zákonnej povinnosti.

 

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Bez ich poskytnutia si voči Vám alebo Vášmu zamestnávateľovi nebudeme môcť plniť naše zákonné povinnosti.

 

Vaše osobné údaje budú poskytnuté nasledovným príjemcom:

 • spoločnosť zabezpečujúca spracovanie účtovníctva;
 • banka spracúvajúca platby;
 • orgány finančnej správy Slovenskej republiky.

 

Vaše osobné údaje budeme spracúvať a uchovávať po dobu 10 rokov, nakoľko to od nás vyžadujú právne predpisy.

 

 

Ad (ix) Evidencia došlej a vyšlej pošty

 

Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je plnenie našej zákonnej povinnosti.

 

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Bez ich poskytnutia si voči Vám alebo Vášmu zamestnávateľovi nebudeme môcť plniť naše zákonné povinnosti.

 

Vaše osobné údaje budú poskytnuté nasledovným príjemcom:

 • Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124;
 • vybraní poskytovatelia kuriérskych služieb.

 

Vaše osobné údaje budeme spracúvať a uchovávať po dobu 2 rokov.

 

 

Ad (x) Archivácia dokumentov

 

Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je plnenie našej zákonnej povinnosti.

 

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Bez ich poskytnutia si voči Vám alebo Vášmu zamestnávateľovi nebudeme môcť plniť naše zákonné povinnosti.

 

Vaše osobné údaje budú poskytnuté nasledovným príjemcom:

 • príslušné štátne orgány (najmä Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky).

 

Vaše osobné údaje budeme spracúvať a uchovávať po dobu 4 rokov alebo po dobu trvania inej lehoty stanovenej v tomto dokumente alebo právnym predpisom podľa druhu dokumentu.

 

 

Ďalšie informácie

 

 

 • Plánujete posielať moje osobné údaje do zahraničia mimo EÚ?

 

Vo všeobecnosti sa snažíme nastavovať spracúvanie osobných údajov vykonávané našou spoločnosťou tak, aby osobné údaje neboli prenášané do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru. Elektronické kópie všetkej dokumentácie týkajúce sa našej činnosti zostávajú uložené na serveroch umiestnených na území Slovenskej republiky. Avšak, využívame aj služby niektorých dodávateľov ako napr. Google, LLC., Facebook, Inc., The Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp. Nevyužívame ich primárne na poskytovanie služieb, ale na účely týkajúce sa našich online aktivít na webe, vyhľadávačoch, sociálnych sietí a marketingu, kde nie je prepojenie s konkrétnou osobou úplne jednoznačné (ide aj o verejnosť). Títo dodávatelia a zariadenia sa nachádzajú v Spojených štátoch amerických, ktoré sú vo všeobecnosti považované za tretiu krajinu, ktorá neposkytuje primeranú úroveň ochrany.  Ak vykonávame prenos osobných údajov do tretích krajín, vyžadujeme buď splnenie záruk na ochranu osobných údajov (napr. uzatvorenie tzv. štandardných zmluvných doložiek o ochrane osobných údajov, ktoré prijala Európska komisia) alebo si vyžiadame Váš súhlas, ak takéto záruky neexistujú a v takom prípade Vás upozorňujeme, že prípadný prenos osobných údajov môže predstavovať potenciálne riziká. Ak sme Vás o takýto súhlas nepožiadali, znamená to, že prenos osobných údajov do tretích krajín prebieha na základe záruk na ochranu osobných údajov (napr. uzatvorením tzv. štandardných zmluvných doložiek o ochrane osobných údajov, ktoré prijala Európska komisia).

 

 • Aké sú moje práva v súvislosti s mojimi osobnými údajmi?

 

V súvislosti s Vašimi osobnými údajmi, ktoré ste nám poskytli, máte nasledovné práva:

 

 • právo na prístup k osobným údajom;
 • právo na opravu osobných údajov;
 • právo na vymazanie osobných údajov (právo „na zabudnutie“);
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov;
 • právo namietať spracúvanie osobných údajov (platí len pre účel spracúvania osobných údajov pod číslom (vii));
 • právo na prenosnosť osobných údajov (platí len pre účel spracúvania osobných údajov číslo (i), (iii) až (iv)).

 

Viac podrobností o jednotlivých právach a o možnostiach ich využitia nájdete na: https://standrews.sk/pravidla-ochrany-osobnych-udajov/

 

 • Na koho sa môžem obrátiť, ak sa domnievam, že spracúvanie mojich osobných údajov nie je realizované v súlade so zákonom?

 

Ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov nie je realizované v súlade so zákonom, môžete sa so svojou sťažnosťou obrátiť na dozorný orgán, ktorým je: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika.

 

Pokiaľ máte obvyklý pobyt alebo miesto výkonu práce v inom členskom štáte Európskej únie, než je Slovenská republika, môžete podať Vašu sťažnosť aj dozornému orgánu v tomto inom členskom štáte.

 

 • Dochádza pri spracúvaní mojich osobných údajov k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania?

 

Nie, pri spracúvaní Vašich osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania.

 

Táto webstránka používa súbory cookies, aby vám priniesla čo najlepšiu užívateľskú skúsenosť. Viac informácií