Všeobecné obchodné podmienky

St. Andrews Academy, s.r.o.

Týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi obchodnou spoločnosťou St. Andrews Academy, s.r.o., so sídlom Staré Grunty 264, Bratislava 841 04, Slovenská republika, IČO: 44 611 919, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vložka č. 56573/B (ďalej len „poskytovateľ“) a účastníkmi online vzdelávania (ďalej len „účastník“) realizovaného prostredníctvom webových stránok umiestnených na doméne www.standrews.sk (ďalej len „stránky“) formou poskytovania elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, s výslovným súhlasom účastníka (ďalej len „služba“).

 

Registrácia

Poskytovanie služieb prostredníctvom stránky je určené výlučne osobne registrovaným účastníkom, ako konečným spotrebiteľom (fyzickým osobám – nepodnikateľom). Účastník nie je oprávnený umožniť používanie služieb pod svojou registráciou ďalším osobám. Registráciou na stránkach účastník vyslovuje výslovný súhlas s týmito VOP. Podrobnosti o spracúvaní osobných údajov poskytnutých účastníkom, ktoré sú potrebné pre registráciu a poskytnutie služieb sú sprístupnené na https://standrews.sk/pravidla-ochrany-osobnych-udajov/. Registráciou účastník potvrdzuje správnosť a úplnosť poskytnutých osobných údajov, a že registráciu vykonal osobne.

 

Uzatvorenie zmluvy

K uzatvoreniu rámcovej zmluvy o poskytovaní služieb dostupných prostredníctvom stránky dochádza registráciou účastníka. Registrácia účastníka nie je spoplatnená. K zrušeniu rámcovej zmluvy môže účastník pristúpiť kedykoľvek zrušením svojej registrácie na stránke. Zrušením registrácie zároveň dochádza aj k zrušeniu všetkých individuálnych zmlúv uzatvorených prostredníctvom stránky.

K uzatvoreniu individuálnej zmluvy o poskytnutí služby dôjde na základe záväzného objednania služby s povinnosťou platby zo strany účastníka za cenu uvedenú na stránke v čase objednania služby, a po kliknutí na tlačidlo „zakúpiť a spustiť“ a akceptácie objednávky zo strany poskytovateľa zaslaním potvrdzujúceho emailu. Poskytovateľ si vyhradzuje právo objednávku neakceptovať, a to aj bez udania dôvodu.

 

Cena

Poskytované služby sú spoplatnené. Výška ceny jednotlivých služieb je uvádzaná na stránke v popise kurzu alebo doplnkovej služby. Cena kurzu zahŕňa výlučne sprístupnenie elektronického obsahu kurzu prostredníctvom stránky, vykonanie skúšky prostredníctvom stránky a odoslanie digitálneho certifikátu o absolvovaní kurzu na email účastníka uvedený v registrácii vo formáte PDF. Cena doplnkových služieb zahŕňa výlučne doplnkové služby výslovne uvedené na stránke v popise doplnkovej služby. Ceny uvedené na stránke sú konečnými cenami zahŕňajúce DPH.

 

Platba

Platba za poskytnutie služby prebieha výlučne prostredníctvom platobnej brány GP webpay od Global Payments prístupnej prostredníctvom stránky. Prevádzkovateľom platobnej brány nie je poskytovateľ, ale Global Payments s. r. o. a riadi sa pravidlami pre používanie Vašej platobnej karty pri platobnom styku. Účastník použitím platobnej brány a odoslaním platby potvrdzuje, že je držiteľom platobnej karty alebo, že platbu použil s výslovným dovolením držiteľa karty.

 

Poskytnutie služby

Úspešným odoslaním platby prostredníctvom platobnej brány dochádza k sprístupneniu elektronického obsahu kurzu prostredníctvom stránky a alebo poskytnutiu inej doplnkovej služby. Účastník súhlasom s týmito VOP výslovne súhlasí s poskytnutím služby formou poskytovania elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči. Elektronický obsah kurzu bude účastníkovi prostredníctvom stránky prístupný do úspešného absolvovania kurzu, najdlhšie však po dobu 90 dní od sprístupnenia, pričom účastníkovi bude po túto dobu umožnené kurz prerušiť alebo opakovať.

 

Odstúpenie od zmluvy

Účastník je oprávnený odstúpiť od rámcovej zmluvy zrušením registrácie, a to bez časového obmedzenia. Účastník súhlasom s týmito VOP berie na vedomie, že vzhľadom na poskytnutie služby formou poskytovania elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči s výslovným súhlasom účastníka, nie je účastník oprávnený odstúpiť od individuálnej zmluvy po sprístupnení elektronického obsahu kurzu prostredníctvom stránky.

 

Zodpovednosť za vady

V prípade, ak odoslaním platby prostredníctvom platobnej brány nedošlo k sprístupneniu elektronického obsahu kurzu prostredníctvom stránky je účastník povinný poskytovateľa bezodkladne informovať, a to buď:

  1. poštou na adresu St. Andrews Academy, s.r.o., Staré Grunty 264, Bratislava 841 04, Slovenská republika, alebo
  2. elektronickou poštou na emailovú adresu info@standrews.sk

 

Poskytovateľ nezodpovedá za nepretržitú dostupnosť služieb prostredníctvom stránky. Technická dostupnosť služieb závisí od technologických možností bežne využívaných pri poskytovaní obdobných služieb, nezávislých od vôle poskytovateľa. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za nedostupnosť služieb v dôsledku okolností nezapríčinených priamo konaním a/alebo opomenutím poskytovateľa, a to najmä nie však výlučne v dôsledku udalostí vyššie moci, výpadkov na strane prevádzkovateľov sietí, webových a hardwarových služieb, v dôsledku kybernetických útokov a škodlivého software.

 

Účastník súhlasom s týmito VOP berie na vedomie, že na to, aby mohol účastník v plnej miere využívať služby poskytované poskytovateľom prostredníctvom stránky, musí tiež používať zodpovedajúce moderné technológie a mať zabezpečené stabilné pripojenie k internetu (napr. moderné technológie prehliadača, Adobe Flash), alebo povoliť ich používanie na svojom počítači (napr. aktivovať súbory cookie a automaticky otvárané nastavenia JavaScriptu). Ak sa používajú staršie alebo iné ako bežne používané technológie, môže byť obmedzená dostupnosť a využívanie poskytovaných služieb.

Nároky na náhradu škody zo strany účastníkov, a to vrátane nepriamych škôd, sú vylúčené, s výnimkou spôsobenia škody na zdraví a/alebo smrti spôsobnej porušením zmluvných záväzkov poskytovateľa, a/alebo v dôsledku jeho úmyselného konania, a/alebo hrubej nedbanlivosti.

 

Práva duševného vlastníctva a priemyselné práva

Stránky a všetky texty, obrázky, animácie, videá a/alebo iné predmety duševného a priemyselného vlastníctva sprístupnené prostredníctvom stránky sú patria výlučne poskytovateľovi, pokiaľ nie je vyslovene uvedené, že sa jedná o open source data a/alebo creative commons. Poskytnutím služieb nedochádza k udeleniu akéhokoľvek súhlasu na použitie autorského diela, alebo iných predmetov duševného vlastníctva alebo priemyselných práv poskytovateľa. Na akékoľvek použitie autorského diela, alebo iných predmetov duševného vlastníctva alebo priemyselných práv poskytovateľa je potrebný predchádzajúci písomný súhlas poskytovateľa.

 

Záverečné ustanovenia

 Zmluvy uzatvárané podľa týchto VOP sa riadia výlučne právnym poriadkom Slovenskej republiky a pre riešenie sporov sú príslušné súdy Slovenskej republiky.

Orgánom pre alternatívne riešenie sporov vyplývajúcich z týchto VOP je Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, Slovenská republika, a to za podmienok uvedených na ich webovom sídle www.soi.sk.

Ak by boli niektoré ustanovenia týchto VOP neplatné, nemá to za následok neplatnosť celých VOP, zmluvy uzatvorenej na ich základe, alebo právneho vzťahu z nich vyplývajúceho.

 

 

Táto webstránka používa súbory cookies, aby vám priniesla čo najlepšiu užívateľskú skúsenosť. Viac informácií